Đoàn Tổng Công ty Công Nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai tham quan Bờ Đông – Bờ tây với tour của Vietcircle ; ;

Hình ảnh Tour

Đoàn Tổng Công ty Công Nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai tham quan Bờ Đông – Bờ tây với tour của Vietcircle

Đoàn Tổng Công ty Công Nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai tham quan Bờ Đông – Bờ tây với tour của Vietcircle

Đoàn Tổng Công ty Công Nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai tham quan Bờ Đông – Bờ tây với tour của Vietcircle


Hình chụp ở  Bờ Đông – Bờ tây

Chị Nguyễn Thị Lệ Hồng – Tổng Giám đốc Dofico “ Tôi đã đi Mỹ 5 lần nhưng đây là chuyến đi tôi hài lòng nhất”